Regulamin Wydarzenia

AKTUALIZACJA REGULAMINU 01.09.2023

§ 1 [Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników posiadających ważny bilet wstępu (zwany dalej “Biletem”) lub identyfikator wydany przez Organizatora (zwanych dalej: „Zwiedzającymi”) uprawniający do uczestnictwa (zwiedzania) w wystawie pod nazwą „Magic Shock - Festiwal Magii” (zwana dalej: „Wydarzeniem”), organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez GTP Flaming Group Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000916884, NIP: 5252873227 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

2. Zakup Biletów odbywa się poprzez platformę ebilet.pl. Korzystanie ze wspomnianej platformy wiąże się z koniecznością przestrzegania odrębnych regulaminów, dostępnych pod adresami:
A. https://www.ebilet.pl/lp/regulamin;

3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez następujące środki komunikacji:
A. korespondencję pocztą tradycyjną na adres: GTP Flaming Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa;
B. korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@magicshock.pl ;
C. połączenie telefoniczne pod nr: +48 536 227 047 .

4. Administratorem danych osobowych Zwiedzających na potrzeby realizacji Wydarzenia i ich udziału w nim jest GTP Flaming Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000916884, NIP: 5252873227.

5. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne i odpłatne.

6. Rodzice i opiekunowie osób poniżej 18 roku życia są odpowiedzialni za przeczytanie oraz wyjaśnienie Regulaminu oraz tablic informacyjnych i znaków znajdujących się na terenie Wydarzenia dzieciom i innym osobom, które pod ich opieką uczestniczą w Wydarzeniu.

7. Organizator informuje, że Wydarzenie nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 z późn. zm.).

8. Regulamin jest dostępny do wglądu Zwiedzającemu przy kasach w miejscu odbywania się Wydarzenia, a także w Internecie na stronach www:
A. https://magicshock.pl/regulamin-wydarzenia/

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu lub poszczególnych tablic informacyjnych i znaków znajdujących się na terenie Wydarzenia należy zwrócić się do przedstawicieli Organizatora.

§ 2 [Wstęp na Wydarzenie]
1. Zwiedzający jest uprawniony do wstępu na teren Wydarzenia za okazaniem Biletu (czasowego lub całodniowego) lub identyfikatora specjalnie wydanego przez Organizatora. Zwiedzający może zapoznać się z ceną Biletów (cennikiem) przy kasie Wydarzenia oraz za pośrednictwem strony www: https://www.ebilet.pl/rodzina/pozostale/magicshock?partner=festiwalroslin1

2. Wstęp na teren Wydarzenia osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego.

3. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia niebezpiecznych przedmiotów oraz substancji, takich jak ciecze łatwopalne, ostro zakończone przyrządy, broń palna, broń biała, paralizator itp. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia o posiadaniu takich przedmiotów przez Zwiedzającego, Organizator ma prawo sprawdzić takiej osobie odzież, zawartość torebki lub innego bagażu oraz niezwłocznie ją wylegitymować w celu ustalenia tożsamości.

4. Organizator w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa może żądać od Zwiedzającego opuszczenia terenu Wydarzenia. Powyższe dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy Zwiedzający zachowuje się w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, uniemożliwia innym osobom swobodne uczestnictwo w Wydarzeniu oraz zachowuje się nieodpowiednio lub agresywnie, bądź w inny sposób przeszkadza innym Zwiedzającym.

5. Na teren Wydarzenia nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, zażycie narkotyków lub innych substancji odurzających.

6. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do tymczasowego wstrzymania wpuszczania na teren Wydarzenia kolejnych Zwiedzających, jeśli:
A. w danym czasie liczba osób przebywających na nim przekracza dopuszczalny prawem limit;
B. jest to podyktowane potrzebą zapewnienia innym Zwiedzającym możliwość swobodnego korzystania z dostępnych na Wydarzeniu atrakcji;
C. jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

7. Organizator informuje, że w dniach 25.11.2023 r. i 26.11.2023 r. w godzinach 10:00 – 14:30 należy spodziewać się dużej frekwencji Zwiedzających, a tym samym dłuższego czasu oczekiwania w kolejce na wstęp na Wydarzenie oraz w kolejkach do poszczególnych atrakcji wydarzenia

8. Organizator nie gwarantuje (w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7), że Zwiedzający skorzysta ze wszystkich atrakcji Wydarzenia, gdyż powstawanie kolejek, czy osiągnięcie limitu osób na Wydarzeniu nie jest czynnikiem od niego zależnym. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić każdemu Zwiedzającemu bezpieczeństwo podczas uczestnictwa w Wydarzeniu oraz stara się zapewnić każdemu Zwiedzającemu możliwość uczestnictwa w każdej atrakcji, jednak z powodu czynników od niego niezależnych może to stać się niemożliwe lub znacznie utrudnione. Organizator zaleca unikanie godzin, w których spodziewać się można dużej frekwencji osób, tj. w szczególności między godziną 10:00, a 14:30.

9. Bilety dzielą się na:
A. czasowe (normalne i ulgowe) – umożliwiające 150 minutowe uczestnictwo w Wydarzeniu, o charakterze jednorazowym i przysługują wyłącznie jednej osobie. Po upływie 150 minut od momentu rozpoczęcia Zwiedzania Bilety te ulegają przedłużeniu o kolejne 150 minut i wówczas Zwiedzający przy opuszczaniu Wydarzenia zobowiązany jest do uregulowania należności stanowiącej równowartość zakupu nowego Biletu czasowego przy kasie Wydarzenia. Powyższe ma zastosowanie również do każdego kolejnego przedłużenia Biletu;
B. całodniowe (normalne i ulgowe) – umożliwiające nieograniczone czasowo uczestnictwo w Wydarzeniu w dniu, którego bilet dotyczy, o charakterze jednorazowym, jednodniowym i przysługują wyłącznie jednej osobie.

Po wykorzystaniu Biletu i opuszczeniu terenu Wydarzenia nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Wydarzenia na podstawie tego samego Biletu. Czas spędzony na Wydarzenia oblicza się od momentu rozpoczęcia uczestnictwa do momentu jej opuszczenia. Za moment rozpoczęcia Zwiedzania uważa się moment, w którym Zwiedzający - po sprawdzeniu Biletu przez przedstawiciela Organizatora - został wpuszczony na teren Wydarzenia. Za moment opuszczenia Wydarzenia uważa się moment, w którym Zwiedzający opuszcza teren Wydarzenia.

1. Po skasowaniu Biletu Zwiedzający jest zobowiązany zachować go aż do momentu opuszczenia Wydarzenia. Bilet umożliwi weryfikację faktycznej wysokości należności, którą Zwiedzający zobowiązany jest uiścić na rzecz Organizatora z uwagi na przekroczenie czasu wynikającego z Biletu czasowego.

2. W przypadku zgubienia Biletu czasowego Zwiedzający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej wynoszącej dwukrotność ceny Biletu całodniowego niezwłocznie, nie później jednak niż przy opuszczaniu terenu Wydarzenia.

3. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydaną mu przy wejściu na Wydarzenie opaskę na podstawie okazania ważnego Biletu, aż do momentu opuszczenia Wydarzenia. Do czasu opuszczenia terenu Wydarzenia opaska nie może być uszkodzona (rozerwana, przeklejana itp.). W przypadku dostrzeżenia problemów związanych ze stanem opaski należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt obecnemu na miejscu przedstawicielowi Organizatorowi.

4. Przekazywanie lub wypożyczanie innym osobom Biletów, o których mowa w ust. 10 lub opasek, o których mowa w ust. 13, jest zabronione. W przypadku zajścia takowego zdarzenia osoba przekazująca lub wypożyczająca bilet lub/i przepaskę zobowiązana jest do zapłacenia na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości dwukrotności ceny Biletu całodniowego niezwłocznie, nie później jednak niż przy opuszczaniu terenu Wydarzenia.

5. W przypadku, gdyby Zwiedzający kwestionował czas, o którym mowa w ust. 10 następuje zebranie i sporządzenie materiału dowodowego na podstawie zarejestrowanych w systemie operacji (daty i godziny skasowania Biletu), zapisu daty i godziny, w której Zwiedzający zgłosił przy opuszczeniu Wydarzenia zastrzeżenia co do spędzonego czasu przedstawicielowi Organizatora oraz nagrań z kamer monitoringu.

§ 3 [Obowiązki w trakcie uczestnictwa w Wydarzeniu]
1. Komercyjne rejestrowanie i udostępnianie zarejestrowanego obrazu lub dźwięku na terenie Wydarzenia możliwe jest tylko za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.

2. W trakcie uczestnictwa w Wydarzeniu Zwiedzający zobowiązany jest stosować się do uwag i zaleceń Organizatora oraz jego przedstawicieli, jak również do przestrzegania czasu uczestnictwa wynikającego z Biletu czasowego.

3. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym również podgrzewaczy tytoniu, elektronicznych papierosów i innych urządzeń powodujących wydzielanie się ciepła i dymu.

4. Zwiedzający nie może:
A. wnosić na teren Wydarzenia napojów alkoholowych;
B. wnosić środków odurzających, substancji psychotropowych i opakowań ze szkła;
C. wprowadzać na teren Wydarzenia zwierząt;
D. przeszkadzać i utrudniać przeprowadzanie występów artystycznych przez artystów (m.in. iluzjonistów i magików);
E. zastawiać, blokować lub utrudniać korzystanie z dróg ewakuacyjnych;
F. bez wymaganego zezwolenia na piśmie Organizatora wchodzić do miejsc przeznaczonych wyłącznie do użytku Organizatora lub miejsc nieprzeznaczonych dla osób postronnych;
G. bez wyraźnej zgody Organizatora lub innej osoby uprawnionej do jej udzielenia wchodzić w interakcję z elementami Wydarzenia (m.in. rekwizyty iluzjonistów, akcesoria sceniczne), które mogą skaleczyć Zwiedzającego lub w inny sposób spowodować u niego szkodę;
H. prowadzić działalności handlowej lub innej działalności nastawionej na generowanie zysku w miejscu i w czasie trwania Wydarzenia;

5. Organizator informuje, że:
A. zapewni na terenie Wydarzenia pomoc medyczną oraz inne służby mające zagwarantować bezpieczeństwo Zwiedzającym;
B. zadbał o opracowanie odpowiednich planów oraz procedur przeciwpożarowych;
C. Zwiedzający zobowiązany jest do dostosowania się do obowiązujących na terenie Wydarzenia przepisów lub/i poleceń porządkowych Organizatora oraz jego przedstawicieli.

§ 4 [Depozyt]
1. Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.
2. Zwiedzający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przechowaniem rzeczy.
3. Zwiedzający może odebrać rzeczy z depozytu przy opuszczaniu Wydarzenia.

§ 5 [Odstąpienie od umowy i reklamacja]
1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest wynikiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usług w rozumieniu art. 38 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), w której Organizator świadczy na rzecz Zwiedzającego usługi w zakresie umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu rozrywkowym i kulturalnym. Termin wydarzenia jest ściśle oznaczony na stronie internetowej Wydarzenia i na podstronie dedykowanej Wydarzeniu na eBilet.pl.

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Zwiedzającemu.

3. Reklamację usługi Zwiedzający może złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail Organizatorowi w terminie 14 dni od daty, w której rozpoczął uczestnictwo w Wydarzeniu na adres: GTP Flaming Group Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub adres poczty elektronicznej: biuro@magicshock.pl.

4. W reklamacji należy przede wszystkim:
A. dane składającego reklamację Zwiedzającego, w tym jego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail, na który udzielona zostanie odpowiedź na reklamację;
B. zawrzeć twierdzenia dotyczących okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji i przedstawić posiadane dowody na ich poparcie (o ile takowe Zwiedzający posiada);
C. wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji;
D. w przypadku roszczeń pieniężnych - wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać spełnione żądane świadczenie.

5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 6 [Postanowienia końcowe]
1. Organizator informuje, że podczas trwania Wydarzenia mogą być robione zdjęcia i nagrywane materiały wideo.

2. Wizerunek Zwiedzającego może być utrwalany w formie zdjęć lub nagrań wideo dokonywanych przez Organizatora lub/i jego przedstawicieli w celu udokumentowania przebiegu i promocji Wydarzenia na kanałach social-mediów poświęconych Wydarzeniu oraz stronie internetowej Wydarzenia. Zwiedzający przez obecność na Wydarzeniu godzi się na przetwarzanie swojego wizerunku oraz wykonywanie fotografii i nagrywanie materiałów wideo z jego udziałem przez Organizatora lub jego przedstawicieli. Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku ma charakter nieodpłatny i odbywa się z poszanowaniem i zachowaniem godności Zwiedzającego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosować należy przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polsce.

4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku:
A. konieczności zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa Zwiedzającym;
B. nowelizacji lub zmiany przepisów prawa;
C. aktualizacji danych Organizatora (nazwa, adres siedziby, forma prawna, adres e-mail, telefon kontaktowy);
D. gdy konieczność jego zmiany wynikła z przyczyn od Organizatora niezależnych, których nie mógł przewidzieć wcześniej.

5. Organizator poinformuje Zwiedzających o treści zmian w Regulaminie nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, przez umieszczenie informacji zawierającej zestawienie zmian w treści Regulaminu na stronie Wydarzenia w widocznym miejscu na www. magicshock.pl/regulamin-wydarzenia/. Informacja będzie utrzymywana w wyżej wskazanych miejscach przez okres co najmniej 14 dni.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 .